گرفتن من می خواهم کارخانه سیمان را دست دوم بخرم قیمت

من می خواهم کارخانه سیمان را دست دوم بخرم مقدمه

من می خواهم کارخانه سیمان را دست دوم بخرم